الف- پایبندی به مقررات و تعهدات

۱- احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و توجه بیشتر در برقراری و استمرار این مهم برای ارائه خدمات به مشتریان

۲- شناسایی و برخورد توام با احترام با مشتریان

۳- انتظار عدم تخلف از همکاران برای کاستن هر گونه فساد و تقویت محیط کاری سالم

۴- پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها با مشتریان ، چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان.

۵- پرداخت به موقع خسارت به مشتریان، مطابق آنچه در قرارداد یا فاکتور آمده است

۶- رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از قواعد بازار از جمله عدم گران فروشی یا کم فروشی به مشتریان

۷- جلوگیری از هرگونه تبلیغات کاذب و نادرست در زمینه بازار آزاد تجارت و رقابت به منظور فریب مشتریان

ب- عدالت و انصاف

۱- دریافت سود منصفانه از مشتریان طبق ضوابط ومقررات کشور

۲- رفتار منصفانه با مشتریان در همه جوانب و مراودات تجاری

۳- پرهیز از افشای اطلاعات شخصی مشتریان

۴- تعیین نرخ حقیقی کالا بر پایه عدالت، اصول فنی، بصورت معقول، منصفانه و در خور شرایط بازار.

۵- انجام تعهدات مندرج در قراردادهای فی مابین و جلوگیری از هرگونه گریزی که باعث ضرر و زیان مشتریان است.

ج- شفافیت و صداقت

۱- صداقت و راستی در تحویل کالاوخدمات به مشتریان و نیز خودداری از عرضه تبلیغات فریب دهنده، پنهان کاری و یا حذف هدفمند برخی از اطلاعات مورد نیاز به مشتریان

۲- خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در اطلاع رسانی

۳- انتشار مستمر اطلاعات دقیق کالاهاوخدمات خود به صورت واقعی

۴- اطلاع رسانی موثر به مشتریان و خودداری از ایجاد هر گونه ضعف در ادای تعهدات از جمله ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش کالا

۵- توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط خرید کالا و اعلام محدودیتهای احتمالی مورد اعمال جهت دریافت خدمات گارانتی و خسارت.

۶- برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشد.

۷- پیگیری خواسته مشتریان پس از خرید کالا در راستای تعهداتی که فروشنده متقبل گردیده

د- حفظ کرامت انسانی

۱- خودداری از اهداء هدیه های فریب دهنده جهت جذب مشتری

۲- انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و دامنشان از آلودگی به فساد اخلاقی مبرا می باشند جهت ارتباط با مشتریان

۳- محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان.

۴- انتخاب برندهای تجاری معتبر با توجه به سوابق کاری گذشته آنان

هـ- رعایت حقوق اجتماعی

۱- احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی مشتریان و حفظ پاسداری از آن

۲- احترام به فرهنگ، آداب ، رسوم و اعتقادات مشتریان

۳- عدم کینه توزی با مشتریان منتقد که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکردها را نقد می کنند

۴- عدم پول شویی و هر گونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد

۵- پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار

۶- همکاری با سازمانهای مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه کشور می شود

۷- پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز و ارائه پاسخ در کوتاهترین زمان

۸- احترام به حقوق مادی و معنوی مشتریان.

۹- هماهنگ بودن با دیگر اجتماعات پیشرو در حرفه کاری همسان که مورد تأیید جامعه سالم می باشد.

طراحی سایت شرکتی