مشتریان باتوجه به توانائیهای سیستم کارت خوان های ((کرامت کارت)) میتوانند با استفاده از این سیستم خدمات زیر را دریافت کنند:

  • هر سازمان وارگانی که امکان ارائه تعهد کسرازحقوق کارمندان رسمی خود را دارد میتواند طی قراردادی درخواست صدور((کرامت کارت)) برای کارکنان خودرا از شرکت افق طلایی بعمل آورد.
  • بنابه درخواست سازمان متقاضی، میتوان برای هرفرد متقاضی ماهانه مبلغ قسط قابل پرداخت همراه با تعداد اقساط را مشخص تا براساس آن کارت صادر گردد.
  • صاحبان کارت میتوانند با مراجعه به ۳۰۰ شعبه این شرکت نسبت به دریافت کالا وخدمات مورد نیاز خود درسطح کشور بدون پیش پرداخت اقدام نمایند.
  • بابت خرید اقساطی از کارمندان هیچ گونه چک یا سفته یاضامن مطالبه نمیگردد.
  • کارمندان بادردست داشتن کرامت کارت بدون هیچ محدودیتی میتوانند طی چندین فقره خرید تا سقف اعتبار اقساطی، ماهانه نسبت به خرید کالا وخدمات ازچندین نمایندگی استفاده نمایند.
  • رمز داربودن (کرامت کارت) همانند کارت های عابر بانک وعدم امکان استفاده بوسیله سایرین .
  • امکان مسدود نمودن کارت بوسیله صاحب کارت یا سازمان ذیربط.
طراحی سایت شرکتی